سرگذشت دریاقلی سورانی، آزادمردی كه نقشی تأثیرگذار در جریان محاصره خرمشهر داشت

291

چهل روز بعد از آغاز جنگ تحمیلی، دریا قلی سورانی پس از آن که خانواده اش را از شهر آبادان راهی می کند، به اوراق فروشی خود در حاشیه ی بهمنشیر بر می گردد و با ماجراهایی روبرو می شود… cmmt.ir/p/ac05