تهیه فهرست مندرجات کتاب، مقاله، پایان نامه

808
در گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه سمنان و برای پروژه های پایان ترم درس "سیستم های چند رسانه ای" زیر نظر دکتر رحمان معرفت این راهنمای آموزشی توسط آقای میلاد تنهایی (دانشجوی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه سمنان) تهیه شده است وهدف آن آموزش تهیه فهرست مندرجات برای آثار (کتاب، مقاله، پایان نامه و سایر آثار متنی) می باشد
pixel