فنارپی اولین راهکار جامع و یکپارچه صنعتی و سازمانی بومی

115
فنارپی، یکی از بزرگ ترین راهکارهای فناپسافت است که با هدف تحلیل، طراحی، تولید و استقرار اولین راهکار برنامه ریزی منابع سازمانی مقیاس بزرگ در ایران ایجاد شده و در هولدینگ معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) در حال استقرار است. اهمیت و عظمت این راهکار تا آنجاست که بزرگ ترین پروژه نرم افزاری کشور لقب گرفته و برای نخستین بار است که یک پروژه نرم افزاری در این ابعاد در کشور اجرا می شود.
فناپ سافت 1 دنبال کننده
pixel