بازدید دکتر ستاری از خدمات و توانمندی های باروان

66

در این مراسم، دکتر ستاری ضمن بازدید از این شتابدهنده کسب و کار معدنی، با خدمات و طرح های مختلف باروان به عنوان بازوی توانمند حمل و نقل تخصصی مواد معدنی کشور از نزدیک آشنا گردید. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با تاکید بر اینکه فعالیت های دانش بنیان باید محور همه تحولات جامعه قرار گیرد، گفت: حمایت از فعالیت های دانش بنیان از وظایف ما به شمار می رود.