آیا زبان شما در پس انداز کردن شما تاثیر دارد؟

269

اگر شما به زبانی صحبت می کنید که در آن بین زمان حال و آینده تفاوت قایل می شوید و هر وقت در مورد آینده صحبت می کنید از لحاظ گرامری مجبورید آن را از زمان حال جدا کنید این باعث می شود که آینده درورتر و متفاوت تر از زمان حال به چشم بیاید ، این مسئله پس انداز کردن را دشوارتر می کند .