اولین جراحی موفق تومور بزرگ قاعده مغز در دانشکده علوم پزشکی تربت جام

315

رای اولین بار در دانشکده علوم پزشکی تربت جام جراحی تومور بزرگ قاعده مغزدر بیمارستان سجادیه شهرستان با موفقیت انجام شد