سرنگونی ایرباس ایرانی در تیرماه 67، جنایت بسیار بزرگ آمریکا علیه ملت ایران بود

45
سرنگونی ایرباس ایرانی در تیرماه 67، جنایت بسیار بزرگ آمریکا علیه ملت ایران بود
pixel