حضور رییس و هیات همراه دانشگاه بصره عراق در جهاددانشگاهی

38

صبح روز سه شنبه 26 شهریور ماه 1398 رییس و هیات هماره دانشگاه بصره عراق با حضور در جهاددانشگاهی از دستاورد های این نهاد بازدید کردند.