آوای جاوید-برنامه هفده-"آموزش آواز" جلسه 4

3,514

اثری از آوای جاوید-آموزش آواز بر اساس آموزه های مکتب آوازی اصفهان- جلسه چهارم -آواز و سه تار از حمیدرضا فرهنگ. موضوع نحوه های ورود به آواز ضبط در ساحل کیش-آذرماه 1394 www.Avayejavid.com-- https://telegram.me/avayejavid