از کارگاه "شادمانی و شادکامی"- ادامه خوش بینی و بدبینی

129

در خصوص خوش بینی و بدبینی... نگرش افراد خوش بین و بدبین به رویدادهای خوب و بد...

pixel