میدان مغناطیسی سیم راست حامل جریان

92
در این ویدیو میدان مغناطیسی ناشی از سیم راست، آزمایش اورستد و نیروی مغناطیسی بین دو سیم موازی حامل جریان به همراه 4 مثال تدریس شده است.
pixel