پیام عزیزی - یا رسول الله نظری فرما | تمرین قبل از اجرا

5,984

اهنگ یا رسول الله (ص) نظری فرما در حال تمرین با نوازندگان جدید ، گروه باقدسیان.

پیام عزیزی
پیام عزیزی 244 دنبال کننده