تظاهرات صدها انگلیسی در حمایت از فلسطین

82

صدها انگلیسی در آستانه هفتادو یکمین سالگرد اشغال فلسطین، در خیابان های لندن تظاهرات کرده و شعارهایی در راستای حقوق فلسطینیان سر دادند.

افشاگری
افشاگری 29 دنبال کننده