ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

نحوه برخورد درست مراقب با بیمار فرسایش مغز

449
نحوه برخورد اولیه با بیمار بسیار مهم است و انجام درست آن به یک ملاقات موفق و انجام نادرست آن به استرس و اضطراب فراوان می انجامد. ببینید خانم تیپا اسنو راه و روش درست را در چه می داند.
pixel