نسبت مالی ROA و ROE در تحلیل بنیادی بورس

625

هر دو شاخص توانایی شرکت ها را در ایجاد سود و بازده از سرمایه گذاری ها و فعالیت هایش نشان می دهد. در این مقاله قصد داریم آنها را مفصل تر بررسی کنیم و به بیان تفاوت های آن ها بپردازیم. http://b2n.ir/55938