مرد آرام میدان - استودیو فریم

164

قسمت هایی از مستند انتخاباتی جناب آقای دکتر حداد عادل در انتخابات سال 92 که توسط استودیوفریم اجرا گردید. . www.StudioFrame.ir