آیا از نظر قرآن، زن از دنده چپ مرد خلق شده است؟!

370

در مسألۀ خلقت زن، در هیچ جای قرآن کریم نیامده است که زن، از دندۀ چپ مرد خلق شده است.

pixel