داغترین‌ها: #فاطمیه

تست گریتینگ

78
تست مقاومت جوش القایی ( الکتروفورج) گریتینگ و مقایسه آن با جوش دستی
pixel