ایران رتبه 13 قدرت نظامی در جهان

586
معیاررتبه بندی قدرت های نظامی جهان شاخص GFP) global firepower ( می باشد که همه ساله در پایگاه اینترنتیwww.globalfirepower.com آورده می شود. • در این پایگاه برای رتب هبندی کشورها، شاخ صهایی از قبیل تسلیحاتی که در اختیار دارند،تنوع تسلیحاتی، نیروهای نظامی آنها، موقعیت جغرافیایی، ظرفیت تدارکات، منابع طبیعی در دسترس و شرایط صنایع نظامی بومی این کشورها در نظر گرفته می شود.
pixel