مباحث ویژه 2 - جلسه 21 (انتقال سبک با شبکه های عمیق)

1,068
در این جلسه انتقال به بررسی سبک یا neural style transfer پرداخته شد و آن را در Keras پیاده سازی کردیم.
pixel