پذیرایی هیئت فاطمیه دزفول از عزاداران روز اربعین

217
پذیرایی از هیئت و عزاداران روز اربعین ۱۳۹۸ توسط جوانان و خادمان فاطمیه
pixel