گفت وگویی صریح و شفاف با مرد شماره یک فضای مجازی

78

ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی میهمان نهمین «10:10 دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان بود - یکشنبه 25 شهریور.