بازدید نمایندگان سیزم از زورخانه ملی شهید فهمیده تهران

431

مدیران تربیت بدنی ارتش های آسیا در اسفندماه 1395 از زورخانه ملی شهید فهمیده تهران بازدید کرده و با آیین های پهلوانی و زورخانه ای از نزدیک آشنا شدند.