برپایی ایستگاه صلواتی در نماز جمعه 24 فروردین 1397-02

52

برپایی ایستگاه صلواتی توسط بسیجیان پایگاه یاسر روستای وردیج در نماز جمعه 24 فروردین 1397