سامانه های سمپاد(مدیریت و پایش داده های سلامت)

387
سامانه های سمپاد(Registry) با هدف ثبت، مدیریت و پایش داده های سلامت به کار گرفته می شوند. این سامانه ها توسط شرکت دانش بنیان صنایع هوش مصنوعی سلامت سازان سهند(صنام سهند) در راستای گردآوری داده های سلامت و انجام پژوهش های بنیادی جهت توسعه سلامت همگانی عرضه می گردند.
pixel