جآنـم بآش[[H]]..

710

ای دآد بیدآد..ای دآاااااد بییییـدااااد!..عآشقـت شددم!:)میفهمـییی؟:)ن نمیفهمـی..چون عشـق من متفآوتـع..:]]..فرق دآرهـ بآ بقیـع عشقآ..وآقعیـه:)..مآل مـن..❤عشـق مـن..❤دیـوونتم میفهمـی؟دختـر من مریضتـم..مـــریـــض!:]]..فنآتـم❤..خوآهـر منیع.. :]]..تآ ابـد عین کوه پشتـتم..شآیس بآور نکنـی ولی هیچکـصو ب اندآزع ت نـدوص..هیـــچ کـــص=]]..عـ❤ـشـ❤ـق مـنی❤جآنم بآش..نـوش دآرو بعـد مرگ..فآیدع ندآره..❤لاویـو مآی خوآهـر*-------*❤برچسبآ^^

-ѕogαnd♡

-ѕogαnd♡

1 ماه پیش
مبارکشـ..❤
..≋s≋a≋r≋o≋w≋w≋..
..≋s≋a≋r≋o≋w≋w≋.. میصتـی کوعینـم❤