ایرانیان هم نژاد هستند: تودهنی به قوم گرایان فاشیست پانترک

118

ایران؛ تو بمان غایت مقصود همین است.

PESARE.IRAN 92 دنبال کننده
pixel