آوای جاوید- برنامه شماره ۴۰- آموزش آواز جلسه ۱۵

661

اجرای آواز و سه تار از حمیدرضا فرهنگ، کاری از گروه فرهنگی هنری آوای جاوید. آموزش و اجرای فرود از دستگاه شور به دستگاه ماهور برنامه های ما را از سایت موسیقی آوای جاوید www.AvayeJavid.com پیگیری نمایید.