آپارتمان نشینی در کانادا

727

سابقه آپارتمان نشینی در کانادا طولانی نیست به طوری که تا 4 دهه قبل کمتر از ده درصد خانه ها آپارتمانی بودند اما با گسترش این پدیده، دولت قوانین مفصلی برای آن وضع کرده است.

پارس تودی
پارس تودی 368 دنبال کننده