بهبود کنتراست در فرآیند پردازش تصویر

54

تصویری از جشن تولد کودکان داریم که می خواهیم اثر بهبود کنتراست را در افزایش کیفیتش بررسی کنیم برای این کار با استفاده از نرم افزار متلب و تشکیل ماتریس تصویر آن روش های مختلف تغییر تصویر و هیستوگرام آن را بررسی میکنیم زندگی بدون نهنگ ممکن نیست

pixel