برنامه گفت و گوی علمی با موضوع سیل و وقایع اخیر

132

برنامه گفت و گوی علمی با موضوع سیل و وقایع اخیر با حضور دکتر کامبیز مهدی زاده (دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه انرژی ریاست جمهوری) - ۱۰/۰۲/۹۸