علی جمال آبادی - تولید پیراهن مردانه - 4 شهریور ماه 98

88

آقای جمال آبادی فعالیت ایشان تولید کننده پیراهن مردانه ازشهر مشهد هستن. برای گسترش کار خود نیازمند 120 میلیون تومان سرمایه دارد با دوره بازگشت 1.5 ساله هستن.

میدون
میدون 541 دنبال کننده