مه پاش صنعتی (رطوبت ساز)

351
مه پاش های صنعتی بدون چکه با قطر ذره ۱۵ و ۲۰ میکرون در تابستان در محیطی چون گلخانه دما را تا ۱۵ درجه پایین و رطوبت نسبی را تا ۴۰ درصد افزایش می دهد و مستقیما باعث افزایش راندمان می گردد.
pixel