واترجت صنعتی - رنگ بری و زنگ بری کشتی

116

اعمال آب پر فشار با استفاده از دستگاه واترجت صنعتی پر فشار بر روی سطوح زنگ زده شرکت منیب : 88999500-021

شرکت منیب 20 دنبال کننده
pixel