مقدمه هدایت تحصیلی پایه نهم

90
در این کلیپ درباره عوامل روانی و شخصیتی تاثیرگذار بر فرایند هدایت تحصیلی صحبت شده
pixel