تعزیه در کیش - شهادت قاسم - قسمت 2 - کیش 1386

587
حسینیه کمرد 27 دنبال‌ کننده
در مراسم تعزیه با زره پوشی حر و پوشیدن قبای زرد به زیر زره ناگهان بیننده این سوال را از خود می پرسد چرا زرد؟ زرد در نمایش تعزیه رنگ شک و تردید و عدم توانایی در تصمیم گیری است که نتیجه آن ممکن است خیر شاید هم شر باشد و برای افراد خاص منظور می‌شود یکی برای حر که تا آخرین دقایق عمر در شک و تردید بود و سرانجامش به خیر شد و دیگری برای عمر بن سعد که او هم مردد و دودل بود ولی تردید او به نتیجه‌ای نرسید و او را به اشقیای دیگر ملحق کرد به همین دلیل در برخی منطق ابن سعد کم و بیش نارنجی هم میپوشد که تمایل به قرمز دارد
pixel