کاتای کیوکوشین

104

نام کاتا: تایکیوکو سونو نی معنی کاتا: نگاه جامع به اطراف

۱ ماه پیش
mohammad144444
mohammad144444 1 دنبال کننده