موشک در برابر موشک

2,186
دوران سنگ گذشت؛ جواب امروز فلسطینی ها به اشغالگران، موشک در برابر موشک است
pixel