نکته تستی هندسه یازدهم کاربردهای مبحث بازتاب هم پیرامونی

1,171

در این ویدئو در یک تست با مبحث بازتاب هم پیرامونی آشنا می شوید. با توجه به اینکه این مبحث در برنامه راهبردی آزمون هفدهم اسفند کانون فرهنگی آموزش هم آمده است، رضا پورحسینی، مدرس هندسه مؤسسه رهپویان، در این ویدئوی آموزشی این مبحث را تشریح می کند.