معاف شدن تمام مدال آوران جهانی و آسیایی از سربازی

201
خبر جالب معاف شدن تمام مدال آوران جهانی و آسیایی از خدمت سربازی.
pixel