ازگربه های آسیب دیده نگهداری کنیدآنهااین لطف شماراباعشق الهی خودجبراان خواهندکرد

474
از گربه های آسیب دیده نگهداری کنید آنها این لطف شما را با عشق الهی خود جبران خواهند كرد !! حیواناتی که دچار نقص عضو هستند، از عهده‌ی کارهای خودشان بر مى آيند!! درست مثل ما انسان‌ها تنها کافیه كمى حوصله کنید و بهشان فرصت و عشق دهيد!! عشقی که شما به آنها هدیه ميدهيد، بهشان انگیزه و قدرت ميدهد....
helenrose110 361 دنبال کننده
pixel