صد و سه روز زندگی با سه فرد محبوس شده در زندان

395

مستند "103 روز" روایتی از صد و سه روز از زندگی سه فرد محبوس شده در زندان بزرگ تهران می باشد.که هر کدام از این افراد، وضعیت متفاوتی نسبت به دیگری دارند؛ یکی از آنها تازه وارد است، دیگری سالیان سال در زندان بوده و حتی نقشه فرارش را کشیده و سومی هم بعد از سال ها قرار است آزاد شود. در سینمامارکت تماشا کنید. http://cmmt.ir/4W8