شعر خوانی خانم فاطمه بیرامی

111

شعر خوانی خانم فاطمه بیرامی در نهمین کنگره حلقه ریان و چهاردهمین کنگره دانش آموزی شعر عاشورایی دبیرستان علامه حلی تهران - آبان ماه 1397 - صفر المعظم 1440