چرا بعضی از افراد چپ دست هستند ؟

504

چرا تعداد افراد چپ دست کمتر است؟ در ویدئو فرق بین چپ دست ها و راست دست ها را ببینید. نوکو پایگاهی برای آموزش خانواده www.noko.ir

نوکو
نوکو 21 دنبال کننده