بیستمین همایش آموزش پزشکی

69
مراسم اختتامیه بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی اردیبهشت ماه 1398
pixel