فیلم پروژه تجزیه و تحلیل عملکرد مدولاسیون OFDM و DSSS در OPNET

30

پروژه تجزیه و تحلیل عملکرد مدولاسیون OFDM و DSSS در OPNET در لینک زیر: https://netsimulate.net/ofdm-and-dsss-performance-analysis-using-opnet

pixel