نحوه ارائه موثر ایده - محی الدین سنیسل

834

سخنرانی رویداد ساینترو - 2 آذرماه 1396 - دانشگاه تربیت مدرس تهران

pixel