معیار برای ما فقط عمل آنها است

100
تحریم کنندگان سخنان متناقضی می گویند؛ معیار برای ما فقط عمل آنها است/ اگر به تعهداتشان پایبند و به میز مذاکره بازگردند، راه به روی آنها بسته نیست
pixel