صنعت کاران برمی - تولیدکننده خودروهای آتش نشانی

522
ویدئو آشنایی با شرکت صنعت کاران برمی - تولیدکننده انواع خودروهای آتش نشانی و تجهیزات وابسته ، جهت اطلاعات بیشتر لطفا به وب سایت اینشرکت به آدرس WWW.BERMYCO.COM مراجعه فرمائید. Introduction of SANAT KARAN BERMY Co. PJS (S.K.Bermy) - Fire Trucks Manufacturer . For more info please visit WWW.BERMYCO.COM
pixel