دلفین جزیره هنگام را کی دیده ؟ ( قسمت سوم مستند قشم )

1,452
صبح زود از خواب پاشدیم که خیلی سخت بود ولی ارزش داشت، صبحانه را زدیم به بدن و رفتیم طرف اسکله. همه حرف از دیدن دلفین ها میزدند ، اونجا بود که فهمیدم دیدن این موجود چه ارزشی داره و تمام فکرو ذهنم و گذاشتم برای اینکه فیلم خوبی بگیرم ازشون که اینطور هم شد. خیلیا موفق به دیدن این حیوانات نمیشوند ولی ما موفق شدیم و کلی خوش گذشت وقتی به جزیره رسیدیم فهمیدم چقدر شرایط زندگی در این جزیره سخت است
pixel